Del 1: Build your own homunculus:


Som du ser på bilderna motsvaras varje kroppsdel av ett område i din hjärna. Storleken på området är direkt avhängigt antalet känselceller som finns i/på kroppsdelen.

I denna lab undersöker vi alltså hur din hjärna uppfattar din kropp. Vi gör detta genom att bestämma den ungefärliga arean för varje kroppsdel och dela denna med det minsta avståndet som kan uppfattas som två distinkta punkter. Kvoten blir ett relativt mått på storleken som kroppsdelen upptar i din hjärna.


Om du är lite konstnärlig kan du sedan rita en egen homunculus! Om du inte är konstnärlig kan du göra en homunculus efter denna amerikanska förebild: http://www.maxplanckflorida.org/fitzpatricklab/homunculus/


Du skall även undersöka om det finns ett matematiskt samband mellan kroppsdelens area och det minsta avståndet som kan uppfattas som två distinkta punkter.


Metod: Gör en tabell enligt nedanstående mall. Använd en estetiometer för att bestämma det minsta avståndet för att skilja på två punkter. Ni skall jobba två och två. Testpersonen skall ha förbundna ögon. Börja med att skjuta ihop estetiometerns spetsar helt. Testpersonen uppfattar detta som “en punkt”. Öka gradvis avståndet tills dess testpersonen rapporter “nu känner jag två punkter”. Anteckna värdet. Testa samma kroppsdel igen. Börja nu med ett STORT avstånd mellan estetiometerns spetsar. Testpersonen uppfattar detta som “två punkter”. Krymp gradvis avståndet tills dess testpersonen rapporterar “nu känner jag bara en punkt”. Anteckna värdet och beräkna medelvärdet, vilket används för att beräkna kvoten!Kroppsdel:

Ungefärlig area: [cm2]

Minsta avstånd för att skilja på två punkter [cm]

Kvot:ökande:

minskande:

medelvärde:
ökande:

minskande:

medelvärde:
ökande:

minskande:

medelvärde:
ökande:

minskande:

medelvärde:
ökande:

minskande:

medelvärde:


Fortsätt på detta sätt tills du har tillräckligt med data för att kunna rita upp en homunculus och avgöra om det finns ett matematiskt samband mellan arean och minsta avståndet!


Bakgrundsinformation och noggranna anvisningar hur försöket skall utföras: https://backyardbrains.com/experiments/skin

länk till mycket bra pdf filer som visar HUR två-punkts bestämning går till, mm: http://www.brainfacts.org/educators/educator-resources/articles-folder/2014/neuroscience-as-a-stem-subject-part-i/
Del 2: Reaktionstid kopplat till olika sinnen.I detta försök bestämmer ni reaktionstiden kopplat till tre olika sinnen:


a) syn

b) hörsel

c) känsel


Börja med att läsa instruktionen och ställ hypotes. Testa sedan!Metod: En reaktionsstav graderad i cm används för att bestämma testpersonens reaktionstid. Ju snabbare reaktion, ju kortare sträcka faller staven innan den fångas!


Börja med att enas om “reglerna”, så att staven släpps på samma sätt varje gång! Lika långt mellan fingrarna varje gång hos den som skall fånga staven. Bestäm hur/var ni skall “klappa” testpersonen när ni testar känselsinnet.


Gör 10 st försök för varje sinne.¤ Vid test av reaktion kopplad till synsinnet får testpersonen SE när staven släpps. Testpersonen skall ha hörselkåpor på!


¤ Vid test av reaktion kopplad till hörselsinnet får testpersonen höra “NU” när staven släpps. Testpersonen skall ha förbundna ögon!


¤ Vid test av reaktion kopplad till känselsinnet får testpersonen en klapp på axeln när staven släpps. Testpersonen skall ha förbundna ögon OCH hörselkåpor!
Redovisa: Rita upp grafer med reaktionssträcka [cm] på Y-axeln och försök på x-axeln. Använd olika färger för olika sinnen. (Lättare att jämföra och dra slutsatser då). Jämför kurvornas utseende för varje sinne (kommentera “trenderna” som kurvorna visar) och jämför mellan varandra inom gruppen. Slutsatser? Förklaringar?