Gymnasiearbete

naturprogrammet


18/19
Mål för gymnasiearbetet

Mål för programmet

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.


Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Arbetsgång

Grupper

Gymnasiearbetet kommer utföras i grupper om 5-6 personer. Ni kommer få lämna önskemål om en gruppmedlem som ni gärna vill arbeta med, men i övrigt görs gruppindelningen av handledaren. Ni kommer få veta gruppindelningen i vecka 35.


Ni ska gemensamt planera och lägga upp arbetet inom gruppen. Vi rekommenderar att ni använder dokumentet ”Mall för arbetsfördelning i gruppen”, för att planera vem som gör vad och när.


Gruppen måste enas om frågeställning, tidsplan och praktiska saker som vem som har ansvar för vad, hur ni ska utvärdera, hur korrespondensen ska ske, när och var ni ska träffas. Boka in labbar o.s.v. i god tid med era lärare. Använd i första hand tiden som finns i ert schema.


För att bli godkänd måste du ha varit aktiv och delaktig i samtliga delar av arbetet.


Tema för arbetet beslutar ni inom gruppen. Handledare kan ge förslag på teman som ni sedan får välja frågeställning inom.

Deadlines, löpande dokumentation och examinationer


Projektplan


Projektplanen skall tas fram i arbetets början men skall sedan revideras under arbetets gång. Den skall ge följande information:

Loggbok


Varje elev skriver en egen loggbok, totalt sex stycken varav den sista är en utvärdering. Loggböckerna, tillsammans med rapporten, är vårt underlag för den individuella betygsättningen.


I loggboken dokumenteras processen för dig själv samtidigt som du gör det möjligt för handledaren att följa den. Loggboken skrivs individuellt och regelbundet. I loggboken visar du upp underlaget för ditt individuella betyg. I slutet av kursen ska du ha visat att du kan:


Dela upp din loggbok i två delar: en händelsedel och en reflektionsdel. I händelsedelen redogör du sakligt, utan inslag av värderingar, för vad du har gjort och när du har gjort det. I reflektionsdelen skriver du om varför du gör det du gör, hur det går, hur du ska gå vidare, och om någonting hade kunnat göras på ett annat sätt.


I loggboken ska du rikta din kritiska förmåga mot dig själv. Om du tycker att någonting har varit tråkigt, eller om en gruppmedlems beteende har varit jobbigt, så ska du inte kritisera eller reflektera kring den personen beteende utan bara studera hur du själv reagerade.

Tänk på att gruppens kommunikation är ert gemensamma ansvar. Börja med att författa ett gruppkontrakt med spelregler.


En förutsättning för att få E på kursen är att slutrapporten är godkänd, att man har redovisat, opponerat och kontinuerligt lämnat in fem godkända loggböcker, samt en utvärdering. En godkänd rapport innebär dock inte att alla i gruppen är garanterade ett E. Varje elevinsats bedöms individuellt utifrån gymnasiearbetets lärandemål och denna uppgiftsbeskrivning.


Tips och råd och en mall för hur man skriver rapporten, kommer ni att få under höstterminens gång. Se läroboken Svenska impulser 3 i svenska om ni vill börja förbereda er.Lärandemål

Krav för ett godkänt betyg på gymnasiearbetet


mål

Dvs…..

Formulera frågeställning/ett projekt

Välj ett forskningsområde, formulera en idé och ta fram frågeställningar.Planera

Sätt upp en tydlig och rimlig tidsplan.


Planera samarbetet i gruppen. Vem gör vad (roller)? När har ni möten?


Deadlines ska under alla omständigheter hållas (projektplan, loggböcker, delrapporter, färdig rapport, opponering lämnas in på utsatt tid)Genomför på ansvarsfullt sätt

Se ovan; de fyra punkterna.

Du deltar aktivt i alla delar av arbetet.


Utvärdera

Arbeta kontinuerligt med att stämma av i gruppen. Gör upp en struktur för detta så snart som möjligt.Redovisning i skriftlig rapport (avancerad skrivsituation)

En vetenskaplig rapport efter given förlaga med ett språk som är anpassat efter situationen (vetenskapligt språk som är i mycket hög grad korrekt)


Rapporten ska innehålla ett abstract

En kort sammanfattning på god engelska med ett vokabulär anpassat till naturvetenskap/matematik


Presentera och diskutera muntligt (avancerad talsituation)


Ni ska kunna genomföra en omfattande, väl bearbetad presentation anpassad till situationen. Man bör vara fullständigt förtrogen med alla delar och detaljer av arbetsprocessen och slutresultatet så att man kan bevara frågor på ett säkert, genomtänkt sätt.


Opponeringarna kan komma att ske i mindre tvärgrupper vilket innebär att alla deltagare ska kunna representera sitt arbete och sin grupp.

Ge respons på och diskutera andras arbete

Man bör vara väl påläst på den rapport som man ska opponera på och också vara inläst på det aktuella ämnet så att man kan komma med relevanta frågor och kommentarer.

Samarbetesförmåga och ansvarsförmåga

Det är allas ansvar att genomföra arbetet.

Här ska ni kunna visa prov på ett moget förhållningssätt.