Mål: Mikrobiologi och Cellbiologi

 s. 10-12 (ER, ribosomer, cellvägg) , 16 (proteiner), 21-22 (enzymer), 23-26 (Cellandningen), 27 (cellmembranet), 33 (cellskelettet), 40 (signalsubstanser, receptorer), 42-51 (prokaryoter, virus), 65-66 (“bakteriernas pluskonto”) , 96-98 (svampar), 164-166 (bakteriernas minuskonto, antibiotikaresistens), s.176 (T-hjälparceller), s. 177 (autoimmuna sjukdomar), 181-187 (smittsamma sjukdomar, narkolepsi, HIV/AIDS),

lektion (kemotaxi, kemotropism),Bakterier:

¤ Beskriva bakteriecellens allmänna uppbyggnad. Kunna rita upp en bakterie och med pilar peka ut olika detaljer.

¤ Beskriva hur bakterier indelas i klasser beroende på bl a utseende, cellväggens beskaffenhet, rörelseförmåga, näringsbehov, etc

¤ Skillnaden mellan Gram+ och Gram- bakterier. Beskriva stegen för hur Gramfärgning går till (Youtube klipp) samt vad som sker i bakteriecellen under färgningen.

¤ Jämföra bakteriecellen med andra Eukaryota celler (växt-, & djurceller) dels avseende storleksförhållanden, dels avseende skillnader och likheter mellan dem. Kunna minst 5 st skillnader och 5 likheter. Storleksjämförelse även med virus

¤ Bra saker med bakterier (“pluskontot”). Dåliga saker med bakterier (“minuskontot”)

¤ Beskriva bakteriernas roll för kvävets kretslopp, t ex vid rening av avloppsvatten

¤ Beskriva hur olika antibiotika verkar på bakterier (“mekanismer”), samt vilka “motvapen” bakterierna utvecklat mot antibiotikan

¤ Redogöra för hur genetisk information kan överföras mellan bakterier (Youtube)

¤ Förklara hur antibiotikaresistens uppstår hos bakterier och varför vi har denna “långsamma pandemi” i vårt samhälle http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig (43 min in på filmen)

¤ Jämföra Bakterier och virus : http://noiskolan.weebly.com/bakterier-och-virus.html

¤ Redogöra för begreppen probiotika och prebiotika, samt dess koppling till ADHD och autism (lektion): http://www.netdoktor.se/mage-tarm/artiklar/nyttiga-bakterier

¤ Redogöra för begreppen biofilm och quorum sensing . Kunna relatera det senare till bilden s. 40


Jäst:

¤ Vad sker när a-faktorn binder till receptorn på α-cellens yta? (bygger delvis på bilden s. 40)


¤ Förklara hur jästcellers “parning” kan beskrivas med kemotropism


¤ Jämföra jästcell med bakterie-, växt- och djurcell med avseende på likheter/skillnader och storleksförhållande.


¤ På jästcellens pluskonto och dess minuskonto


¤ Jästcellen som modellorganism. Vad innebär begrepept “modellorganism” och varför har man valt jäst som en sådan?


¤ jästcellens metabolism: bildningen av ATP, koldioxid och etanol (s. 23-26 + lektion)Virus:

¤ Kunna beskriva Influensaviruset, varför det förändrar form och vilka konsekvenser detta får. -Vilka var “expertens” råd för att undvika framtida pandemier orsakade av virus? (Youtube klipp, lektion, film om Pandemier: http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig)


¤ -Vad är narkolepsi? Vad innebär det att sjukdomen är autoimmun? (s.177) -Varför drabbades ungdomarna av narkolepsi? (lektion)


¤ Kunna beskriva HIV-virusets infektion av och förökning i sin värdcell. (Youtube, lektioner + s. 184)


¤ Kunna beskriva hur kroppen reagerar på en HIV infektion (s.185)


¤ Kunna ge exempel på ”bra saker med virus” (virusets pluskonto). Kunna beskriva de undersökningar som (i filmen) utgjorde “bevis” för de kontroversiella påståenden som gjordes om virusets förmågor att förändra vårt beteende och hjälpa till vid graviditet. (film: https://www.youtube.com/watch?v=3Ms04x6MvMY )