Hur nerverna styr musklerna, muskelkontraktionen:Några ord:

¤ membranpotential (s. 216): Den elektriska spänningsskillnaden mellan cellens insida och utsida. Skapas genom aktiv transport (kräver ATP!) av joner mot sin koncentrationsgradient. I viloläge är vilopotentialen ca -70 mV.


¤ jonkanaler: proteiner formade som kanaler vari joner kan tillåtas komma in i , eller ut ur cellen. De kan styras av kemikalier (”ligandstyrda jonkanaler”) eller av ändringar i membranpotentialen (”spänningskänsliga jonkanaler”).


¤ neurotransmittorer (signalsubstanser): molekyler som används för för att kommunicera mellan nervcell-nervcell eller mellan nervcell-muskelcell.

Beroende på hur de påverkar membranpotentialen kan de vara ”hämmande” eller ”stimulerande”. Exempel: acetylkolin, serotonin, dopamin, noradrenalin


¤ nervimpuls (s. 217): den elektriska impuls som färdas genom en nervcell


¤ aktionspotential: Den membranpotential som utlöser ”aktionen”, alltså nervimpulsen kallas ”aktionspotential”. Det är en ”elektrisk kortslutning” som fortplantar sig genom nervcellens membran (eller genom muskelcellens membran)


¤ synaps: ”kopplinsställe” mellan nervcell-nervcell eller mellan nervcell-muskelcell


¤ sarkomer: ”muskeldel”. Den minsta enheten i muskelfibern som utövar kontraktion/avslappning. Består av aktin- och myosintrådar samt de ”väggar” som aktinet sitter fast i.


¤ motorisk enhet (s.194): En nervcell och de muskelfibrer den kontrollerar.