Mål:


¤ -VARFÖR andas vi?

¤ Varför behöver små organismer (samt daggmask) inte ha “särskilda andningsorgan”?

¤ Varför måste störe organsimer ha “särskilda andningsorgan”?

¤ Jämför andning på land/vatten m a p fördelar och nackdelar

¤ Andning hos några olika djur: Hur sker gasutbytet hos:

-insekter?

-Groddjur?

-Fåglar?


¤ Människans andning: Kunna redogöra för luftens väg, från “utanför kroppen” ända till mitokondrierna och tillbaka igen “utanför kroppen”

¤ andningsmekanismen: -Hur går det till när Du andas?

¤ andningsrytmen: Vad och HUR bestämmer hur många gånger du andas/min?

¤ kunna redogöra för begreppen: andetagsvolym, vitalkapacitet, residualvolym

¤ hyperventilering:

-Varför uppkommer det?

-Vilka risker finns?

-Hur avhjälper man det?


¤ rökning:

-Hur många dör per år? Hur stor samhällskostnad per år? Antalet ämnen i en “rökpuff”? Varifrån (“ursprunget”) kommer alla dessa olika ämnen? Begreppen “huvudrök”, ”sidorök” och “passiv rökning”.

-Hur påverkas luftvägarna av rökning?


¤ kolmonoxid:

-VARFÖR är CO en sådan lömsk/farlig gas?

-I vilka situationer finns risk för CO-förgiftning?


Mål: rörelseapparaten


Skelett:

¤ Vilka olika funktioner har skelettet?

¤ Hur många skelettben i människans kropp? Enkelt och nyanserat svar.

¤ kunna beskriva hur ett skelettben är uppbyggt -dels på makroskopisk nivå, dels på mikroskopisk nivå

¤ magnesium:leder:

¤ Kunna visa hur en led är uppbyggd

¤ kunna ge exempel på var i kroppen de olika sorterna av leder finns. -Vilka leder används vid ”tallrikstricket”?

¤ Vad sker när man ”knäcker i en led”?

¤ Kunna beskriva ledproblemen artros och ledgångsreumatism (vad beror de på? –Hur yttrar de sig? -Hur behandlar man dem?)


Senor och ligament:

¤ veta vad det är och hur de är uppbyggda.

¤ hur läker en avsliten sena?


Muskler:

¤ kunna redogöra för de tre vanligaste muskeltyperna samt hur de är uppbyggda

¤ kunna redogöra för -på molekylär nivå!- hur en nervsignal får en muskelcell att kontrahera. Alla steg!

¤ kunna redogöra för vilka energikällor musklerna använder sig av vid plötslig, explosiv