Mål: Mikrobiologi och Cellbiologi

 s. 10-12 (cellvägg) , 16 (proteiner), 21-22 (enzymer), 27 (cellmembranet), 33 (cellskelettet),

40 (signalsubstanser, receptorer), 42-51 (prokaryoter, virus), 64-66 (vaccin, genterapi, genmodifierade bakterier)

, 96-97 (svampar), 164-166 (antibiotikaresistens), 170 (interferoner), 171-172 (antikroppar, antigener), 181-187

 (smittsamma sjukdomar, narkolepsi, HIV/AIDS), moderkakan s. 260-261Bakterier:

¤ Kunna rita upp och beskriva hur en bakteriecell är uppbyggd, samt kunna jämföra denna med Eukaryota cellerns uppbyggnad m a p skillnader och likheter. (obs! Kunna minst 4 st skillnader och 4 likheter!) Kunna göra en tydlig och pedagogisk storleksjämförelse med eukaryota celler samt med virus.


¤ Kunna beskriva hur klassificering av bakterier går till, samt varför detta är viktigt!

¤ Kunna beskriva skillnaden mellan Gram+ och Gram- bakterier. Beskriva stegen för hur Gramfärgning går till (Youtube klipp) samt vad som sker i bakteriecellen under färgningen.

Teoretiskt: https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA

Praktiskt: https://biomedicinskanalytiker.org/2013/12/11/gramfargning/


¤ Bra saker med bakterier (“pluskontot”). Dåliga saker med bakterier (“minuskontot”)


¤ Beskriva bakteriernas roll för kvävets kretslopp, t ex vid rening av avloppsvatten


¤ Beskriva hur olika antibiotika verkar på bakterier (“mekanismer”), samt vilka “motvapen” bakterierna utvecklat mot antibiotikan


¤ 
Antibiotikaresistens: -Vad innebär det? -Varför är det ett problem? -Hur kan antibiotikaresistens uppstå hos bakterier? Varför (orsaker) har vi denna “långsamma pandemi” i vårt samhälle? (lektion +http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig43 min in på filmen – 53 min)


¤ Jämföra Bakterier och virus : 
http://noiskolan.weebly.com/bakterier-och-virus.html


¤ kunna beskriva 
tarmfloran (“karakteristik”). Kunna redogöra för tarmflorans betydelse för vår hälsa och vårt beteende. Kunna redogöra för tre olika sätt att påverka/ändra tarmfloran samt vad detta kan få för konsekvenser. (lektion): http://www.netdoktor.se/mage-tarm/artiklar/nyttiga-bakterier


¤ Kunna redogöra för begreppet biofilm: -Hur är den uppbyggd? -Varför uppkommer den? -HUR uppkommer den? -Vad kännetecknar en biofilm? Bra/dåligt med biofilm?Jäst:

¤ Vad sker när a-faktorn binder till receptorn på α-cellens yta? (bygger delvis på bilden s. 40)


¤ Förklara hur jästcellers “parning” kan beskrivas med kemotropism


¤ Jämföra jästcell med bakterie-, växt- och djurcell med avseende på likheter/skillnader.


¤ På jästcellens pluskonto och dess minuskonto


¤ Jästcellen som modellorganism. Vad innebär begrepept “modellorganism” och varför har man valt jäst som en sådan?Virus:

¤ Kunna beskriva Influensaviruset, varför det förändrar form och vilka konsekvenser detta får. -Vilka var “expertens” råd för att undvika framtida pandemier orsakade av virus? (Youtube klipp, lektion, film om Pandemier: http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig)


¤ Varför drabbades ungdomarna av narkolepsi? (läxa, lektion)


¤ Kunna beskriva HIV-viruset och dess replikation (förökning) med användande av relevanta termer. (Youtube, lektioner)


¤ Kunna beskriva hur kroppen reagerar på en HIV infektion (s.185)


¤ Kunna beskriva “strategier” för att bekämpa HIV (“bromsmediciner”)


¤ Kunna ge exempel på ”bra saker med virus” (virusets pluskonto). Kunna beskriva de undersökningar som (i filmen) utgjorde “bevis” för de kontroversiella påståenden som gjordes om virusets förmågor att förändra vårt beteende och hjälpa till vid graviditet. (film: https://www.youtube.com/watch?v=3Ms04x6MvMY )