Målbeskrivning för avsnittet Liv, dess uppkomst, krav, beståndsdelar och funktion. Cellen + dess organeller och funktioners. 7-11, 18-25, 28-36, 38-56, 64-65, 127-131, + läxor, lektionsgenomgångar och laborationer! 


Du skall kunna:

 ¤ Biologins historia: Kunna vad följande “gubbar” är kända för: Aristoteles, Plinius, Robert Hooke, van Leeuvenhoek och Carl von Linné (s. 8 -11), Watson och Crick (s.19, 50)

¤ Liv: -Vad är liv? Redogöra för sex olika ”kriterier för Liv” (s. 29 + lektion)

¤ Livets uppkomst på jorden: Veta när man tror att livet uppkom på jorden (obs! professionellt biologiskt svar!) , Veta i vilka miljöer man tror livet på jorden kan ha uppkommit i (”livets vagga”, s.128-129). Veta vilka organismer som man tror var först (s.131). Du skall också kunna resonera om säkerheten/osäkerheten i dessa vetenskapliga antaganden.   

¤ Teorier om Liv: Kunna redogöra för Uralstringsteorin (s.9), Panspermteorin (s. 128), Millers experiment (s.128) och Endosymbiosteorin (s. 130)

¤ Livets energi: Kunna redogöra för processerna fotosyntes och cellandning. Hur de funkar, hur de hänger ihop och var de äger rum. Molekylen ATP (varför är den ”energirik”?).

¤ Livets funktion på molekylär nivå: Kunna redogöra för begreppen: DNA, kromosom, gen, protein, enzym, replikation, nukleotid, basparningsprincipen. (exempel: -vilket är sambandet mellan DNA-kromosom? Hur många DNA-molekyler finns i dina celler? -Hur långt är DNA i en människa? -Hur är DNA packad för att få plats I cellkärnan? s. 50-51, s. 53: -Vad kallas processen när DNA molekylen kopieras? -Varför säger man att processen är ”semikonservativ”?)

¤ Livets molekyler: Kunna lite mer om de fyra huvudgrupperna Nukleinsyror, fetter, kolhydrater och proteiner. -Hur är de uppbyggda? -Vilka funktioner har de?

¤ Kolhydrater: Fokus på byggnad och funktion! Kunna tre kolhydrater från varje ”klass” (s. 38) samt deras funktioner.  SMALA FRU GLUGAL

¤ Lipider: Boken tar upp Triglycerider (“fetter”) och fosfolipider. Fokus på byggnad och funktion hos båda! Veta vad som skiljer olika typer av fettsyror. Vilken sort som är nyttiga och vilken sort som är skadliga. Kunna förklara ”modellen” av en fosfolipid och förklara varför fosfolipider spontant bildar ”miceller”. Begreppen hydrofil/hydrofob, polär/opolär, detergent (s. 39-40 + lektion + lab)

 ¤ Proteiner: Ge minst sex exempel på funktioner som proteiner kan ha i kroppen. Veta hur de är uppbyggda. Vad betyder ”essentiella aminosyror”? Veta kopplingen mellan proteinets form och dess funktion. Veta vad som bestämmer proteinets form och hur detta beror av genen.

¤ Nukleinsyror: Kunna beskriva byggnad och funktion hos DNA och RNA.

¤ Mineraler och Vitaminer: Känna till deras funktion för Livets fort

¤ Livets transportsystem: -Hur sker transport till och från cellen? Kunna redogöra för diffusion, osmos, passiv- och aktiv transport. Fysiologisk koksaltlösning, osmotiskt tryck, semipermeabelt membran (s. 42 + lektion +lab)

¤ Cellens organeller: Kunna 8 st och deras funktioner (lektion + s. 31). Kunna beskriva cellmembranets byggnad.

¤ Växtcell vs. Djurcell: Kunna ge exempel på fyra skillnader och fyra likheter (lektion + s. 31)

¤ Eukaryot vs. Prokaryot: Kunna ge exempel på skillnader och likheter (s. 32, 55)

¤ Cellens storlek: Vad begränsar storleken uppåt? Nedåt? (s. 33 + lektion)

¤ Cellcykeln och Mitos: Kunna rita upp cellcykeln och beskriva vad som sker i de olika faserna. Kunna beskriva (kort!) vad som sker i Mitosens olika faser! (s. 58-59 + lektioner)