Hur fungerar Livet molekylärt?

DNA, GENER och KROMOSOMER


Du skall kunna:


¤ Förklara och redogöra för vart och ett av begreppen replikation, transkription, bearbetning, translation och veckning. (-Vad innebär begreppen? -Var äger de rum?)

Kunna förklara dessa genom att använda relevanta termer.


¤ Genetiska koden: -Vad är? Hur fungerar den?


¤ mutationer: -Vad är? -Hur uppkommer de? Olika typer av mutationer (silent mutation, frame-shift mutation), Varför är det inte säkert att en mutation ger upphov till en synlig förändring?


¤ termer: -haploid cell? -diploid cell? -Zygot? -IVF?


¤ Mitos, Meios: Vad som sker i de olika faserna. -Vad som skiljer dem åt. -Vad “slutresultatet” blir av mitos resp meios. Utgå från en cell med 4 st kromosomer (=2 par). -Vad blir resultatet av meios?

Vad skulle resultatet bli om den var 6 st kromosomer (3 par)?


¤ fosterdiagnostik: s. 97: -Fördelar? -Nackdelar? -Hur går det till?


¤ DNA-analys, s 96: -Vad kan man göra m h a DNA-analys?


¤