Evolution,
intro


¤ Titta på nattfjärilen s. 18

-Hur förklarade Darwin nattfjärilens utseende?

-Hur förklarade dåtidens vetenskapsmännen nattfjärilens utseende?


¤ Evolution enl. Darwin (4 punker)


¤ Läs “Darwin och evolutionsteorin”, s.16

-Varför var/är evolutionsteorin kontroversiell?


¤ läs “små men tydliga skillnader”, s. 17

-Vilken betydelse har miljön för utvecklingen av nya arter?


¤ läs “Evolutionens mekanismer enligt Darwin” s. 18

- På vilket sätt skiljer sig naturligt urval från mänskligt urval?


¤ läs “Evolutionen har inget mål”, s. 109

-Hur kommer vi människor att se ut om 1000år?

-Varför blev T. rex så stor?


¤ läs: Vad är en art? s. 12-13

-Hur lyder det biologiska artbegreppet?

- Hur tror du det skulle gå om hunden längst till höger (s.13) skulle para sig (X-a sig) med

hunden längst till vänster?


¤ s. 110-111

-Varför fanns det två varianter av fjärilen Björkmätare?

-Vilken miljöförändring ledde till att de mörka fjärilarna blev vanligare?

-Varför finns det två olika arter av harar i Sverige?

-Varför kan evolution hos bakterier ses som "ett bevis för evolutionen”?