Mål: Utsöndring, Andning, Rörelse¤ -Vilka syften har utsöndring?


¤ -Vilka är våra utsöndringsorgan? -Vad utsöndras?


¤ -Hur går urinbildning till ?


¤ -Hur regleras urinbildning? (situationer: Äter mycket popcorn, dricker MYCKET H2O, blodtrycket sjunker, intag av alkohol)¤ Kunna beskriva olika sätt att bli av med “kväverester” (s. 156) och diskutera fördelar och nackdelar med de olika strategierna.


¤ Kunna beskriva hur olika Djurgrupper (Fiskar/Groddjur, Reptiler, Fåglar, Människor) blir av med “kväverester” och vad som styr deras strategi (s.157)


¤ att kunna beskriva vatten- och jonbalans hos Ben- och Broskfiskar i sötvatten (“sjöar”) och havsvatten. (pdf från Lundsuniversitet, min hemsida). Kunna jämföra benfiskar i saltvatten och benfiskar i sötvatte + Kunna jämföa benfisk i saltvatten med broskfisk i saltvatten.


Andning:


¤ -Varför andas vi?


¤ -Hur sker gasutbytet hos olika djur? (Daggmask, fisk, mussla, fåglar, människor, groddjur)


¤ Du skall noga kunna beskriva en syremolekyls väg från utsidan av kroppen, in till de behövande muskelcellerna och tillbaka ut ur kroppen igen A breathtaking journey: https://www.youtube.com/watch?v=3ZsvIDBoRns


¤ -Varför är CO en sådan “lömsk gas”? (Tre orsaker) 


¤ -Vid vilka situationer finns risk för förgiftning av kolmonoxid?


¤ -Hur transporteras gaserna syre och koldioxid i blodet?


¤ -Vad är Bohr-effekten?


¤ -Hur går det till när vi andas? (“andningsmekanismen”)


¤ -Hur regleras andningsfrekvensen? -Varför kan man stanna längre under vatten efter medveten och intensiv hyperventilering? -Vilka risker finns med detta?


¤ - rökning: Hur och varför skiljer sig huvudrök från sidorök? Hur många kemiska ämnen i en “rökpuff”? -Varifrån kommer alla ämnena i en “rökpuff”?


Rörelse/muskler:

¤ Musklernas molekylära arbete! Du skall kunna redogöra för HUR (detaljer!) hjärnan kan få en muskel att kontrahera.


¤ Olika typer av muskelfibrer Du skall kunna redogöra för vad som skiljer olika typer av muskelfibrer åt. -Hur många muskelfibrer i en muskel?


¤ Musklernas energisystem: Du skall kunna redogöra för de olika energisystemen som musklerna använder sig av. I vilken ordning de kommer. Hur länge de räcker.


¤ Hur musklernas påverkas av träning: Du skall kunna ge flera exempel på hur musklerna påverkas av träning


¤ Vilka olika funktioner har våra muskler? (12 exempel på lektionen 4 maj!)


Rörelse/skelett/leder/senor:


¤ -Vilka olika funktioner har vårt skelett?


¤ -Hur är vårt skelett uppbyggt? Beskriv på “makroskopiskt nivå(det vi ser) och på “mikroskopisk nivå” (det vi inte ser).


¤ -Hur är senor/ligament och ledband uppbyggda?


¤ -Hur läker en avsliten hälsena (4 olika steg)? -Vilka frågeställningar behöver man ta ställning till vid rehabilitering (“läkning”) av en avsliten sena?


¤ -Hur är en led uppbyggd? RITA och sätt ut piöar som pekar ut detaljerna.


¤ -Vilka funktioner har ledvätskan?


¤ -Hur uppstår artros? -Ledgångsreumatism?

-Hur yttrar de sig? (likheter/skillnader) -Botemedel?