Bromma gymnasium, 2019

Mall för labbrapport

Labbrapporten skriver du för att redovisa vad du kom fram till. Labbrapporten är en typ av vetenskaplig rapport och har därför krav på enhetlig struktur och naturvetenskapligt språk. Avsnitten i en vetenskaplig rapport är alltid desamma. Tanken är att man ska kunna hitta information man söker utan att behöva läsa hela rapporten. En labbrapport ska kunna läsas och förstås av någon som är på samma nivå som du (en annan elev), som inte har gjort laborationen.

Språket i en labbrapport

Språket i en labbrapport är kort och koncist, med en hög grad av fackspråk. Språket ska vara neutralt och opersonligt. Det betyder att man ofta använder passiv form eller olika omskrivningar för att undvika att använda jag/vi. Till exempel: Temperaturen ökades i intervall om 10 C (istället för: Vi ökade temperaturen….). Att skriva objektivt innebär också att man undviker värderande ord.

Labbrapportens struktur

Titelsida

Sätt en beskrivande titel på laborationen och skriv även namn på alla i labbgruppen, klass, kurs och datum. Använd gärna en bild.


Inledning

I inledningen förklarar du syftet med försöket och vilken frågeställning som undersöks. Dessutom ska du ta upp den teori som behövs (”bakgrundsfakta”) för att läsaren ska kunna förstå eventuella beräkningar och diskussionens slutsatser. Du kan till exempel beskriva den metod som används i försöket, eller beskriva viktiga samband inom området som laborationen handlar om. Obs! Referera till källor för den teori som du presenterar.


Material och metod

Redogör i löpande text (du kan använda numrering) för hur laborationen gick till. Du kan gärna komplettera med bilder av försöksuppställningen. Metodbeskrivningen ska vara så tydlig att den kan användas för att upprepa försöket, men undvik onödiga eller självklara detaljer. Avsnittet skrivs i imperfekt (”dåtid”).


Resultat

I resultatdelen beskrivs resultaten i text med tabeller och figurer som komplement.

Beskriv gärna trender som du sett i resultaten, men lämna förklaringar och tolkningar till diskussionen.


Figurer och tabeller ska numreras och ha en kort beskrivande figurtext eller tabelltext. Allt som inte är tabeller, dvs bilder, foton, diagram etc, kallas figurer. Var noga med enheter på axlarna i diagram. Tabelltexten sätts ovanför tabellen, medan figurtexter sätts under figuren.

I texten så hänvisar du till figuren/tabellen med nummer.Exempel:

 Resultaten från det första försöket ses i figur 2. När temperaturen ökade så minskade tiden för avfärgning.


Figur 2: Tid för avfärgning av reaktionsblandningen vid olika temperaturer.


Diskussion

I diskussionen börjar du med att redovisa de slutsatser du drar från resultaten och jämför dem med det förväntade utifrån teorin som du redovisat i inledningen. Har laborationen gett svar på frågeställningen? Om du har resultat som avviker från det förväntade eller om du inte kan dra någon tydlig slutsats så kan du reflektera över vad det kan bero på.

I diskussionen ska du även diskutera den metod som du använt och ta upp svagheter (”felkällor”) och möjlighet till förbättringar. Fokusera på att ta upp en eller två viktiga felkällor och diskutera dem utförligt.


Källförteckning

Källförteckning och källhänvisningar skrivs enligt Harvardsystemet (se separat mall). Skriv källförteckningen i bokstavsordning efter författarens efternamn.