Mål, Ekologi:


sidor i boken: s. 41 (vad är närsalter, mineraler, mineralämnen, bristsymtom?), s.243 (människans beståndsdelar), s.223-229, 241-247, 250-253 , 281-283, 290-295 + läxorna!¤ Veta vad “Närsalter” och “mineralämnen” är (s. 41 + 243), hur de bildas och vilken betydelse de har för växter och djur¤ Kvävets kretslopp (läxa!): Du skall kunna redogöra för kvävets kretslopp och kunna besvara frågor som:

a) -Hur kan luftens kvävgas “fångas in” och bli tillgänglig för markens växter? (obs! 4 sätt!!!)

b) -Vilka roller spelar bakterier i kvävets kretslopp?

c) -Vilka miljöproblem kan kopplas till kvävets kretslopp?

d) -Till vad behöver växter och djur kväve?

e) -Vad händer med det kväve som du kissar ut i toaletten?¤ Fosforns kretslopp: (läxa!) Du skall kunna redogöra för fosforns kretslopp och kunna besvara frågor som:

-Till vad behöver växter och djur fosfor? (4 saker!)

-Vilka miljöproblem kan kopplas till fosforns kretslopp?

-Vad händer med det fosfor som du kissar ut i toaletten?

-Hur kan man tänka miljömässigt när det gäller fosfor? -Hur kan en “ekologisk bonde” tänka kring fosforn?¤ ekosystemets näringsnivåer (s. 243): - vad skiljer mellan näringskedja och näringsväv?

-Vad är en producent? -Varför är det smart med korta näringskedjor?

¤ s. 246: En sparvhök väger 200g. Hur mycket växter (producenter) motsvarar massan hos en sparvhök?

s.247:
¤ abiotiska miljöfaktorer: Kunna ge exempel på de vanligaste abiotiska miljöfakrorerna


¤ Kunna ge exempel på evolutionära anpassningar till :

a) temperatur

b) vindar

c) bristande tillgång på vatten


¤ Makroalger (läxa!): Vad kan man ha dem till (sex konkreta exempel!)? -Varför är det smart att odla makroalger från ett ekologiskt perspektiv? (tre konkreta exempel!)


¤ Insjön som ekosystem: (s. 281-283)

-Vilka tre zooner indelas sjön i ?

-Vilken av de tre zonerna är mest produktiv? -Varför?

-Vad innebär begreppet “kompensationsnivå”? -Vilka faktorer påverkar hur djupt ner i sjön som komp. nivån ligger på?

-Vilka faktorer styr mängden växtplankton i ytvattnet?

¤ Du skall kunna beskriva HUR mängden växtplankton i sjöns ytvatten varierar under årets fyra årstider och förklara VARFÖR variationerna sker!


- Vad innebär begreppet temperatur-språngskikt?¤ Östersjön som ekosystem: (s. 290-295)

-Vad utmärker Östersjön som ekosystem? (sex saker)

- Vad innebär begreppet “salt-språngskikt”? (haloklin)?

-Vilken betydelse har haloklinen för Östersjöns ekologi?