-Hur har Livet uppstått på vår planet?Alternativ 1: Livet uppkommer ur ingenting (poff!), ”skapas”

Alternativ 2: Livet uppkommer ur livlös materia, ”av en slump” 1. ca. 20000 B.C. - 500 B.C. (=> 20 000 år!)

Man tror stenhårt på alternativ 1, dvs att livet uppkommer genom en enstaka skapelseakt. Obs! Nästan alla kulturer inrymmer "skapelseberättelser".2) 500 B.C. - 1500 A.C. (=> 2000 år)

Man tror lika stenhårt på alternativ 2. ”Vetenskapen” växer fram.

Bevisen” var ju uppenbara:

¤ Maskar uppstår ur jord

¤ Likmaskar ur lik

¤ Mjölbaggar uppstår ur mjöl

¤ Råttor uppstår ur skräphögar


Denna "uralstringsteori" var ok med kyrkan! Eftersom: "Gud bjöd marken att frambringa djur och växter". Och denna befallning gällde framgent…


 1. 1500 A.C. - 1900 A.C. (=> 400 år)

Bevis MOT alternativ 2 samlas…

1600 talet: Francesco Redi visar att om man placerar kött under skydd så att inte flugor kommer åt att lägga ägg i det så uppstår inga fluglarver....

1700-talet: Lazzaro Spallanzani visar att det i en näringslösning som kokas och isoleras från ytterluften aldrig uppstår mikroorganismer.


Detta brukar beskrivas som en "förnuftets seger över okunskapen".

Dock: OM alternativ 2 nu är motbevisat kvarstår endast alternativ 1, och det ville man inte befatta sig med….konsekvens: Filosofisk paus…


 1. "Pansperm-teorin": Svante Arrhenius lanserar i början på 1900-talet den ganska revolutionerande idén att livet på jorden skulle ha sitt ursprung i "spermier/sporer från yttre rymden", dvs ett sorts mellanting mellan teori 1 och teori 2. Arrhenius teori vinner idag anhängare …. 1. 1936: A-I. Oparin beskriver i sin bok "Livets uppkomst" grunddragen i den teori (Alternativ 2) som gäller idag, år 2022
Tänkvärt:

"Om vi verkligen lyckas begripa hur en levande organism skapas ur livlös materia, så bör vi också kunna framställa en levande organism, visserligen av enklaste slag, men ändå otvetydigt levande."
-Kan vi det, nu år 2022?-Vad består en levande organism av?
Redovisat som kemiska föreningar (molekyler):

-vatten

-vissa salter (samma som i havsvatten)

-kolföreningar
Redovisat som grundämnen:

¤ kol, väte, syre och kväve utgör 97%

¤ kalcium, 1.5%, fosfor 1.2% och "spårämnen" utgör 0.3%


-Vem var först med att i laboratorium blanda ihop dessa ingredienser i rätt proportioner och på så sätt skapa Liv? (när fick hen Nobelpriset, -vilket år?)
Den moderna bilden: (Alternativ 2), som vi ser det idag:


 1. Vi har en planet (ganska varm) med vatten. Det blixtrar mycket. Atmosfären innehåller inget syre. Långsamt samlas det ”organiska molekyler” i "urhavet". Detta förklaras under punkt 2) och 3).


 1. Harold Urey och S. Miller visade år 1950 att elektriska urladdningar i en blandning av vattenånga, metan, ammoniak och vätgas bl a kunde producera aminosyror och kvävebaser (byggstenar i RNA/DNA).

https://www.youtube.com/watch?v=NNijmxsKGbc&t=262s

https://www.youtube.com/watch?v=ey2Fq9n08v0 5 min in på klippet visas hur den tidiga jorden såg ut! (obs! Detta är kritik av experimentet) 1. Enligt den moderna vetenskapliga teorin var miljö i vilket liv uppstod "reducerande" (inget fritt O2) och livlös.

Konsekvens: Ingen nedbrytning av bildade organiska molekyler (ingen oxidation, inga mikroorganismer). De organiska molekylerna blir därför fler och fler och ansamlas i det tänkta ”urhavet”.


 1. Av någon anledning blir det sedan fördelaktigare för de organiska molekyler att slå sig samman till större komplex. (Kaosteori?, Termodynamik? yttre omständigheter?)


 1. Vissa av dessa uppkomna "större komplex" utvecklar ytterligare högre grad av "arkitektonisk ordning" genom att utestänga vatten! Förmågan till självreplikation uppkommer hos vissa föreningar. Detta innebär att vissa molekyler inom de större komplexen börjar göra kopior av sig själva. För att göra detta måste de ta in "byggstenar" (organiska molekyler) utifrån.


 1. Det "naturliga urvalet" börjar verka genom att det uppstår konkurrens om det tillgängliga materialet (de organiska molekylerna). Här uppstår alltså en av "drivkrafterna" bakom livets mångfacetterade yttringar. Vissa "större komplex" är mera effektiva än andra vad gäller att fånga in organiska molekyler, de skaffar sig en fördel och tillväxer på bekostnad av de mindre lyckosamma, som går under. Primitiva celler bildas.


 1. Vissa primitiva celler skaffar sig en fördel: De ”lär sig” utvinna energi! Genom att ta in större organiska molekyler utifrån och bryta ner dem skapar de energi! Processen kallad jäsning.


 1. Jäsningsprocesserna alstrar koldioxid, som leder till att andra celler skaffar sig en ännu större fördel: de ”lär sig” fotosyntes. Denna process ger en enorm konkurrensfördel för de celler som behärskar den, eftersom de slipper ”jaga föda” (större organiska molekyler) för att erhålla energi, de kan istället tillverka dem själva!

Enligt moderna biologisk teori beräknas ovanbeskriva förlopp tagit ca 300 miljoner år!

tips: https://wwwyoutube.com/watch?v=SWY3FKbtEz8