Målbeskrivning
för avsnittet Liv, dess uppkomst, krav, beståndsdelar och funktion. Cellen + dess organeller och funktioners.

7-11, 18-25, 28-36, 38-56, 64-65, 127-131, + läxor, lektionsgenomgångar och laborationer! 

Du skall kunna:


¤ Liv: -Vad är liv? -Redogöra för sex olika ”kriterier för Liv” (s. 29 + lektion)

¤ Livets uppkomst på jorden: Veta när man tror att livet uppkom på jorden (obs! professionellt svar!) , Veta i vilka miljöer man tror livet på jorden kan ha uppkommit i (”livets vagga”, s.128-129). Veta vilka organismer som man tror var först (s.131). Du skall också kunna resonera om säkerheten/osäkerheten i dessa vetenskapliga antaganden.

¤ Teorier om Liv: kunna redogöra för Millers experimentet (s.128): Beskriv experimentet!

-Vad var syftet? -Vad blev resultatet? Endosymbiosteorin (s. 130).¤ Livets energi: (s.43-45)

Kunna redogöra för processerna fotosyntes och cellandning. Hur de funkar, hur de hänger ihop och var de äger rum. Kunna rita upp “en översiktsbild” som visar hur :

a) ämnena cirkulerar mellan de båda processerna

b) energin flödar genom systemet

Molekylen ATP (varför är den så ”energirik”?).¤ Livets instruktion, “koden”: Kunna redogöra för begreppen: DNA, kromosom, gen, protein, enzym, basparningsprincipen. (exempel: -vilket är sambandet mellan DNA-kromosom? -Hur är DNA packad för att få plats i cellkärnan? s. 50-51, -Hur kan DNA “styra Livet”? s. 49, 51-52)

¤ Hur fungerar Livet på molekylär nivå? Kunna beskriva Livets funktion med hjälp av begreppen replikation (s.53), transkription (s.54), bearbetning (s.55), translation (s.56) och veckning. Du skall veta VAR dessa processer sker och VAD som blir resultatet av dem!

¤ Livets molekyler: Kunna lite mer om de fyra huvudgrupperna Nukleinsyror, fetter, kolhydrater och proteiner. -Hur är de uppbyggda? -Vilka funktioner har de?

¤ Kolhydrater: Fokus på byggnad och funktion! Kunna de tre ”klasserna” (s. 38) samt deras funktioner/användningsområden.

¤ Lipider: Boken tar upp Triglycerider (“fetter”) och fosfolipider. Fokus på byggnad och funktion hos båda! Veta vad som skiljer olika typer av fettsyror. Vilken sort som är nyttiga och vilken sort som är skadliga. Kunna förklara ”modellen” av en fosfolipid och förklara varför fosfolipider spontant bildar ”miceller”. Begreppen hydrofil/hydrofob, polär/opolär, (s. 39-40 + lektion)

¤ Proteiner: (s.41) Ge minst sex exempel på funktioner som proteiner kan ha i kroppen. -Veta hur de är uppbyggda. -Vad betyder ”essentiella aminosyror”? Kunna rita upp den generella formeln för en aminosyra (lektion). Veta kopplingen mellan proteinets form och dess funktion (lektion). Veta VAD som bestämmer proteinets form och hur detta beror av genen (s.49, 51-52 + lektion).

¤ Nukleinsyror: Kunna beskriva byggnad och funktion hos DNA och RNA (s.50,51 + lektion). Kunna förklara symbolen för DNA

¤ Mineraler och Vitaminer: Känna till deras funktion. Varför de är viktiga (s.41).

¤ Livets transportsystem: -Hur sker transport till och från cellen? Kunna redogöra för diffusion, osmos, passiv- och aktiv transport. Fysiologisk koksaltlösning, semipermeabelt membran (s. 42 + lektion +lab). Begreppen aktiv- och passiv transport (vilka är de viktigaste skillnaderna?)

¤ Cellens organeller: Kunna 6 st och deras funktioner (lektion + s. 31). Kunna beskriva cellmembranets byggnad på ett korrekt sätt! Du skall kunna beskriva cellmembranets byggnad i ord och bild! Rita upp ett cellmembran och sätt ut pilar som visar de olika detaljerna!

¤ Växtcell vs. Djurcell: Kunna ge exempel på fem skillnader och fem likheter (lektion + s. 31)

¤ Begreppet “cell”: -Vad betyder ordet? -Vem var först med att se celler? (s.10)

¤ Cellens storlek: VAD begränsar storleken uppåt? VAD begränsar storleken nedåt? (s. 33 + lektion)

¤ symbolen/modeller: Kunna redogöra för vad som egentligen ligger bakom de vanligen använda symbolerna för DNA, fosfolipid och kromosom!