Mål: Cell- & Molekylärbiologi (s. 8- 48, 65-66, 85)

Obs! Ingen fullständig ”inläsningslista”!

 

Du skall kunna:

 

¤ förstå cellens beroende av vatten (s. 8) samt vad ”liv” är enligt läroboken

¤ redogöra för begreppen prokaryot organism, eukaryot organism, mikroorganism (s. 8-9), micell (s. 27), organell (s.10), replikation, transkription, splicing, translation och reparation, basparningsprincipen, ATP:as, cellandning, glykolys, citronsyracykeln, andningskedjan

¤ Med hjälp av den genetiska koden kunna tolka och utvärdera olika mutationer . http://media.zoologi.se/2014/02/tablacodones-1024x867.jpg

 

¤ Kunna jämföra Pro- & Eukaryoter m a p likheter och skillnader.

¤ Kunna jämföra växt- & djurcell m a p likheter och skillnader.

 

¤ Redogöra för byggnad och funktion hos: Djurcell, Växtcell, Bakteriecell och Virus:

1)    Likheter och skillnader mellan dem (s. 10-12, 42-50)

2)    Funktioner och byggnad hos några av cellens organeller: mitokondrier, kloroplaster, ribosomer, cellvägg, cellmembranet, Golgi, ER,

3)    cellmembranet (s. 10, 26-27, 31, 38 + Youtube klipp):

¤ Fosfolipernas byggnad och kunna förklara den förenklade modellen av dem
¤ micell (s.27)
¤ ”flytande mosaik modellen” (s.27)

¤ funktionen hos kolesterolet i cellmembranet
¤ funktionen hos glykoproteinerna på cellens utsida (s.39)
¤ funktionen hos proteinerna i cellmembranet (s.31, 40)

4)    cellskelettet (s. 33-36 + 38-39 + Youtube klipp):

¤ Beskriva cellskelettets byggnad

¤ kunna minst 6 olika funktioner som cellskelettet har

¤ tekniken för att studera cellskelettet (lektion)

5)    cellväggen: (läxa)

¤ Skillnaden mellan Gram- och Gram+ bakterier

¤ funktionen hos cellväggen

6)    Golgi och ER (lektion)

 

¤ Studiet av celler:

1)    Några tekniker: färgning (s.13), centrifugering (s.14), enzymatiska metoder (s.15) och radioaktiv märkning (s.15)

2)    Vad dessa historiska forskare är kända för: Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Louis Pasteur, Alexander Fleming (s.9, s. 26)

3)    Hur olika typer av mikroskopi skiljer sig åt

 

¤  Uppbyggnad och funktion hos Livets molekyler:

 Proteiner (s.16, 21-22, 31), kolhydrater (s.17 + lektion), Nukleinsyror och Lipider (s.18 + lektion).

¤ Kolhydrater: kunna ge tre exempel från varje kategori: mono-, di- och polyackarider, samt deras funktioner.

¤ lipider: Triglyceriders byggnad och funktion. Fosfolipiders byggnad och funktion. Kunna förklara ”den förenklade modellen” av fosfolipiden

¤ Nukleinsyror: DNA molekylens byggnad, skillnaderna mellan DNA och RNA

¤ Proteiner: Hur de är uppbyggda, hur deras funktion beror av deras form. Hur deras form beror av deras ingående aminosyror. Hur de ingående aminosyrorna beror av ordningsföjden av kvävebaser i genen (DNA).

Kunna redogöra för minst 6 funktioner som proteiner har. Kunna rita upp den ”generella formeln” för en aminosyra.

  

¤ ATP , Cellandning (s. 23-26),  Fotosyntes (s. 85), ämnesomsättning (s.22),

1)    -Vad är ATP? Hur är molekylen byggd och vilken är dess funktion? –Var och Hur bildas molekylen? Ge exempel på cellulära processer som kräver ATP.

 

2)    –Vilka olika ”delar” ingår i cellandningen? -Var sker cellandningen?  -Vad är det egentligen som sker i cellandningen?  Veta vilket ”bränsle” som är energitätast och varför.

 

3)    Kunna redogöra för processerna Fotosyntes och Cellandning samt hur de hänger ihop och vilka energiomvandlingar som sker (lektion)

 

 

Från DNA till färdigt protein:

¤ Du skall kunna beskriva hela förloppet, ”alla stegen” (”the central dogma 2.0”)

¤ Kunna beskriva några viktiga cellulära processer som styrs av basparningsprincipen: Replikation, Reparation, Transkription, Splicing, Translation (Youtube, lektioner). Var i cellen sker dessa processer? Vad går de ut på?

 

¤ Diffusion och osmos (s. 28-30 + lab), begreppen: diffusion, osmos, fysiologisk koksaltlösning, osmotiskt värde, semipermeabelt membran, endo- & exocytos (s.32)

 

¤ Cellers samverkan och kommunikation: Deras interaktion med varandra (s.39) och med omgivningen (s.40). Skall kunna beskriva principen för hur kommunikationen går till och redogöra för hur en enda signalmolekyl kan ge upphov till 10000 ”svarsmolekyler”.

¤ Prokaryoter:

¤ Några ”bra saker” och ”dåliga saker” med bakterier (lektioner, s. 45-46 + 65-66)

¤ Vad som skiljer en bakteriecells byggnad från Eukaryota cellers byggnad (s. 43)

¤ Verkningsmekanismen hos olika antibiotika och bakteriernas ”försvar” mot olika antibiotika (lektion)

¤ Hur man kan undersöka effekten av antibiotika (egen lab)