Målbeskrivning för avsnittet Liv, dess uppkomst, krav, beståndsdelar och funktion. Cellen + dess organeller och funktioner.
sidor: 7-11, 18-25, 28-36, 38-56, 64-65, 127-131, + läxor, lektionsgenomgångar och laborationer! 


Du skall kunna:

 ¤ Biologins historia: Kunna vad följande “gubbar” är kända för och vad det har för koppling till “Liv”: Aristoteles, Plinius, Robert Hooke, van Leeuvenhoek, Carl von Linné (s. 8 -11), , Mendel (s.70-71), Miller (s.128), Watson och Crick (s.19, 50)

¤ Liv: -Vad är liv? -Redogöra för sex olika ”kriterier för Liv” (s. 29 + lektion)

¤ Livets uppkomst på jorden: Veta när man tror att livet uppkom på jorden (obs! professionellt biologiskt svar!) , Veta i vilka miljöer man tror livet på jorden kan ha uppkommit i (”livets vagga”, s.128-129). Veta vilka organismer som man tror var först (s.131). Du skall också kunna resonera om säkerheten/osäkerheten i dessa vetenskapliga antaganden.

¤ Teorier om Liv: Kunna redogöra för Uralstringsteorin (s.9), Panspermteorin (s. 128), Millers experiment (s.128) och Endosymbiosteorin (s. 130)

¤ Livets energi: (s.43-45)

Kunna jämföra förbränning av bensin med förbränning av fettsyror (cellandningen).

 Kunna redogöra för processerna fotosyntes och cellandning. Hur de funkar, hur de hänger ihop och var de äger rum. Kunna rita upp “en översiktsbild” som visar hur :

a) ämnena cirkulerar mellan de båda processerna

b) energin flödar genom systemet

Molekylen ATP (varför är den så ”energirik”?).

Vad innebär begreppet “kemoautotrof”?

¤ Livets molekyler: Kunna lite mer om de fyra huvudgrupperna Nukleinsyror, fetter, kolhydrater och proteiner. -Hur är de uppbyggda? -Vilka funktioner har de?

¤ Kolhydrater: Fokus på byggnad och funktion! Kunna tre kolhydrater från varje ”klass” (s. 38) samt deras funktioner.  SMALA FRU GLUGAL

¤ Lipider: Boken tar upp (“fetter”) och fosfolipider. Fokus på byggnad och funktion hos båda! Veta vad som skiljer olika typer av fettsyror. Vilken sort som är nyttiga och vilken sort som är skadliga. Kunna förklara ”modellen” av en fosfolipid och förklara varför fosfolipider spontant bildar ”miceller”. Begreppen hydrofil/hydrofob, polär/opolär, detergent (s. 39-40 + lektion + lab)

 ¤ Proteiner: Ge minst sex exempel på funktioner som proteiner kan ha i kroppen. Veta hur de är uppbyggda. Vad betyder ”essentiella aminosyror”? Veta kopplingen mellan proteinets form och dess funktion (lektion). Veta vad som bestämmer proteinets form och hur detta beror av genen (s.49, 51-52 + lektion).

¤ Nukleinsyror: Kunna beskriva byggnad och funktion hos DNA och RNA (s.50,51 + lektion)

¤ Livets funktion på molekylär nivå: Kunna redogöra för begreppen: DNA, kromosom, gen, protein, enzym, basparningsprincipen, replikation, transkription, bearbetning och translation.(exempel: -vilket är sambandet mellan DNA-kromosom? -Hur är DNA packad för att få plats i cellkärnan? s. 50-51, -Hur kan generna “styra Livet”? s. 49, 52).

¤ Mutationer: -Vad är en mutaion? -Hur bildas de? Du skall (med utgångspunkt i en känd gen och med hjälp av den Genetiska koden) kunna ta ställning till vilka konsekvenser olika mutationer får.

¤ Mineraler och Vitaminer: Känna till deras funktion. Varför de är viktiga (s.41).

¤ Cellens organeller: Kunna 6 st och deras funktioner (lektion + s. 31). Kunna beskriva cellmembranets byggnad på ett korrekt sätt

¤ Växtcell vs. Djurcell: Kunna ge exempel på fem skillnader och fem likheter (lektion + s. 31)

¤ Eukaryot vs. Prokaryot: Kunna ge exempel på skillnader och likheter (s. 32, 55)

¤ Cellens storlek: Vad begränsar storleken uppåt? Nedåt? (s. 33 + lektion)

¤ Livets transportsystem: -Hur sker transport till och från cellen? Kunna redogöra för diffusion, osmos, passiv- och aktiv transport. Fysiologisk koksaltlösning, semipermeabelt membran (s. 42 + lektion +lab)